Ochrona danych


Copyright © 2023 Martin Braun-Gruppe 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Martin Braun Sp. z o.o.  w Aleksandrowie Kujawskim (dalej: “my”) szanuje Państwa prywatność. Dlatego też bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Waszych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu itp.
Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, jak Państwa dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane (łącznie zwane dalej jako “przetwarzanie”) tylko oraz w zakresie dotyczącym korzystania z naszej strony internetowej. Ponadto wszystkie osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach.

Mając do czynienia z tymi danymi, działamy ściśle przestrzegając odpowiednich przepisów o ochronie danych oraz dalej przedstawionych zasad. Wdrożyliśmy wiele środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić szeroką ochronę danych osobowych przetwarzanych na naszej stronie internetowej.

1. Administrator

Następująca firma jest administratorem danych w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych opisanych w niniejszej informacji o prywatności:

Martin Braun sp. z o. o.
ul. Halinowo 7
87-700 Aleksandrów Kujawski
Tel.: +48 539-530-940
E-Mail: info(at)martinbraun.pl  

2. Definitions

Polityka prywatności zawiera następujące terminy podane w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679 ("RODO").

a) Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej: "Państwo"). Za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uważa się osobę, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego lub większej liczby czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

b) Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

c) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnemu podmiotowi danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

d) Administrator danych
Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i sposoby przetwarzania są określone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą zostać wyznaczone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego.

e) Przetwarzający
Przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

f) Zgoda
Zgoda podmiotu danych oznacza dowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli podmiotu danych, poprzez które podmiot ten, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

g) Organ nadzorczy
Organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny, który został ustanowiony przez państwo członkowskie na mocy art. 51 RODO.

3. Przetwarzanie danych i zgoda

We wszystkich przypadkach przetwarzania danych przestrzegamy zasady unikania danych i oszczędności danych. Oznacza to, że przetwarzamy możliwie jak najmniej danych osobowych.

a) Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeżeli i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku umownego lub quasi umownego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych związanych ze stosunkiem umownym lub quasi umownym jest Art. 6 (1) zdanie 1 b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych.
Dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu stosunków umownych lub quasi umownych zgodnie z ustawowymi wymogami przechowywania.
W ramach stosunków umownych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, które przetwarzają te dane wyłącznie w celu realizacji celu umownego. Dotyczy to w szczególności usług pocztowych w celu dostarczenia towarów oraz usług płatniczych w celu wypełnienia Państwa zobowiązań płatniczych.

b) W pozostałych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeśli i o ile wyrazili Państwo na to zgodę. W ten sposób dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu i zakresie określonym w deklaracji zgody; na przykład będziemy informować Państwa o naszych produktach i usługach wyłącznie zgodnie z Państwa zgodą.
Podstawą prawną przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody jest art. 6 (1) zdanie 1 a RODO, przy czym w tym przypadku mają Państwo prawo do odwołania zgody na przyszłość. Odwołanie mogą Państwo skierować listownie lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe administratora danych wymienione w punkcie 1. powyżej. Zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu dochodzenia Państwa praw pozostaje nienaruszona.
Dane osobowe są usuwane zgodnie z prawnymi obowiązkami przechowywania po zakończeniu celu realizowanego na podstawie zgody.
W ramach udzielonej zgody Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim, które przetwarzają te dane wyłącznie w celu uzyskania Państwa zgody.

c) W pozostałym zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w formie spseudonimizowanej.
Jeśli Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu Nas lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tym pierwszym interesem, Art. 6 (1) zdanie 1 f RODO służy jako podstawa prawna, przy czym co do zasady istnieje na przyszłość możliwość wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania danych. Sprzeciw można skierować listownie lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe administratora danych wymienione w punkcie 1. powyżej. Legalność przetwarzania danych dokonanego do czasu dochodzenia Państwa praw pozostaje nienaruszona.
Dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z ustawowymi wymogami zachowania po osiągnięciu uzasadnionych interesów lub po wniesieniu sprzeciwu.
W ramach uzasadnionych interesów Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim, które przetwarzają te dane wyłącznie w celu realizacji Państwa interesów.

4. Rejestracja i zapisywanie się oraz nawiązywanie kontaktów

Nasza strona internetowa może udostępniać możliwość rejestracji lub zapisania się (np. do newslettera) poprzez podanie danych osobowych. Rodzaj danych osobowych przekazywanych administratorowi wynika z odpowiedniej maski rejestracyjnej. Wprowadzone przez Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w związku z rejestracją.
Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub w podobnej formie (np. zapytania dotyczące naszych produktów lub usług), podane przez Państwa dane osobowe będą również przetwarzane. Jednak to przetwarzanie danych jest ograniczone do celu przetwarzania zapytań lub kontaktowania się z Państwem.
W ramach procesu rejestracji i zapisów przetwarzany będzie adres IP przypisany Państwu w dniu rejestracji, zapisów lub nawiązania kontaktu, jak również data i godzina. Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapobiegania nadużywaniu Naszych usług, ponieważ dane te mogłyby zostać wykorzystane do rozwiązania wszelkich popełnionych przestępstw. Wynika z tego uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest obecność zgody zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 a RODO, w którym to przypadku mają Państwo prawo do odwołania na przyszłość. Odwołanie można skierować listownie lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe administratora wymienione w punkcie 1. powyżej. Legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu dochodzenia Państwa praw pozostaje nienaruszona.
W kontekście stosunków umownych lub quasi umownych podstawa prawna wynika z Art. 6 (1) zdanie 1 b RODO. Dotyczy to na przykład kontaktu nawiązanego w celu zawarcia umowy.
W pozostałych przypadkach podstawa prawna wynika z art. 6 (1) zdanie 1 f RODO. Uzasadnione interesy wynikają z przyczyn opisanych powyżej. Istnieje możliwość wniesienia w przyszłości sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych. Sprzeciw można skierować listownie lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe administratora danych wymienione w punkcie 1. powyżej. Legalność przetwarzania danych dokonanego do czasu dochodzenia Państwa praw pozostaje nienaruszona.
Dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z ustawowymi wymogami zachowania po osiągnięciu uzasadnionych interesów lub po wniesieniu sprzeciwu. W przypadku nawiązania kontaktu Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko odpowiednie żądanie zostanie zrealizowane lub sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych; w tym ostatnim przypadku korespondencja zostanie przerwana. 

5. Dane generowane automatycznie

Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej pliki dziennika automatycznie przetwarzają dane, które pochodzą z Państwa terminala i mogą zawierać również dane osobowe. Dotyczy to następujących danych:

 • System operacyjny działający na Państwa terminalu
 • Typ przeglądarki, z której Państwo korzystają
 • Nazwa Państwa dostawcy usług internetowych
 • Twój adres IP
 • Data i czas wizyty
 • Odwiedzone strony internetowe, w tym wyszukiwane słowa
 • Strony internetowe, z których trafiłeś na naszą stronę

Nie przetwarzamy tych danych wraz z innymi danymi osobowymi dotyczącymi Państwa, tj. nie przypisujemy ww. danych do Państwa osoby.
Podstawą prawną przetwarzania danych generowanych automatycznie jest Art. 6 (1) zdanie 1 f RODO. Przetwarzanie jest wymagane w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, optymalizacji treści Naszych stron internetowych i ich prawidłowego wyświetlania oraz w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Jest to również uzasadniony interes przetwarzania danych.
Automatycznie wygenerowane dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów, czyli po zakończeniu danej wizyty na stronie internetowej. Jeśli przetwarzany jest Państwa adres IP, dane są usuwane najpóźniej po 7 dniach.
Przetwarzanie wyżej wymienionych danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz ewentualne przechowywanie w plikach dziennika jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

6. Cookies

Różne rodzaje plików cookie i podobnych technologii używanych na Naszej stronie internetowej zostały opisane poniżej.

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są generowane i zapisywane w Państwa przeglądarce internetowej przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej. Przy kolejnym wejściu na stronę za pomocą tego samego urządzenia końcowego zapisane w nich dane użytkowe są zwracane do strony, która je utworzyła (first-party cookie) lub przesyłane do innej strony internetowej, do której należą (third-party cookie).
W ten sposób strona internetowa rozpoznaje podczas późniejszych wizyt użytkownika, czy została już wcześniej wywołana za pomocą tej przeglądarki. Dzięki temu przy nowym wywołaniu można dostosować stronę internetową do potrzeb użytkownika, dokonać oceny statystycznej korzystania ze strony internetowej oraz zróżnicować sposób wyświetlania prezentowanych treści.
Termin "pliki cookie" jest używany poniżej dla wszystkich technologii, które przechowują dane użytkownika lokalnie i w razie potrzeby przekazują je nam lub dostawcom zewnętrznym w ramach Państwa wizyty na stronie internetowej.

b) Kategorie plików cookie
Pliki cookie podlegają różnym okresom przechowywania. Nasza strona internetowa wykorzystuje zarówno "stałe pliki cookie", jak i "pliki cookie sesji":

aa) sesyjne pliki cookie są przechowywane wyłącznie podczas Państwa bieżącej wizyty na Naszej stronie internetowej i służą umożliwieniu Państwu korzystania z Naszych usług bez ograniczeń oraz jak najwygodniejszego korzystania z Naszej strony internetowej w ramach bieżącej wizyty na Naszej stronie. Wyłączenie plików cookie sesji nie gwarantuje, że będziesz mógł korzystać ze wszystkich Naszych usług bez ograniczeń.

bb) Stałe pliki cookie pozostają tymczasowo przechowywane nawet po Państwa wizycie na Naszej stronie internetowej (tymczasowe pliki cookie) i służą do umożliwienia Państwu jak najbardziej komfortowego korzystania z Naszej strony internetowej poza bieżącą wizytą i są wykorzystywane przez Nas wyłącznie w tym celu. Wyłączenie tych plików cookie w większości przypadków nie wpływa na użyteczność Naszej strony internetowej.
W zależności od ich funkcji i celu, pliki cookie można podzielić na następujące kategorie:

aa) Niezbędne pliki cookie (typ 1)
Te pliki cookie są obowiązkowe, aby nasza strona internetowa i jej funkcje działały prawidłowo.
Te pliki cookie umożliwiają poprawę komfortu i wydajności stron internetowych oraz udostępnianie różnych funkcji. W ten sposób np. informacje już podane (takie jak nazwa użytkownika, wybór języka lub lokalizacja, w której się Państwo znajdują) mogą być przechowywane, aby zaoszczędzić Państwu ponownego wprowadzania informacji.

bb) Funkcjonalne pliki cookie (typ 2)
Te pliki cookie są wykorzystywane do uzyskania informacji na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Umożliwiają one na przykład identyfikację szczególnie popularnych obszarów Naszej strony internetowej w celu lepszego dostosowania treści Naszej strony do Państwa potrzeb.
Dalsze informacje na temat tych plików cookie i ich indywidualnego usuwania można znaleźć również w punkcie 6 e).

cc) Marketing i pliki cookie stron trzecich (typ 3)
Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania bardziej ukierunkowanych reklam odpowiednich dla użytkownika i dostosowanych do jego zainteresowań. Informacje te mogą być udostępniane osobom trzecim, np. reklamodawcom. Pliki cookie służące lepszemu ukierunkowaniu i reklamie są często powiązane z funkcjami stron internetowych osób trzecich.
Dalsze informacje na temat marketingowych plików cookie i ich indywidualnego usuwania można znaleźć również w punkcie 6 e).
Nasza strona internetowa może również zawierać treści osób trzecich, takie jak usługi Facebook lub filmy wideo YouTube. Te strony trzecie mogą ustawiać pliki cookie podczas korzystania z Naszej strony internetowej i otrzymywać informacje za pośrednictwem tego użytkowania strony. Pliki cookie są wykorzystywane przede wszystkim do integracji treści mediów społecznościowych, takich jak wtyczki społecznościowe na naszej stronie internetowej.
Dalsze informacje na temat plików cookie osób trzecich można znaleźć w punkcie 8. oraz na stronach internetowych osób trzecich.

c) Podstawa prawna i dalsze informacje
Pliki cookie przetwarzają wyłącznie dane zanonimizowane i pseudonimizowane (przetwarzanie danych). Podanie tych danych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie, ani nie jest wymagane do zawarcia umowy.
O ile dane osobowe są przetwarzane również w formie danych pseudonimizowanych, podstawą prawną jest zgoda udzielona przez Państwa podczas dostępu do Naszej strony internetowej (art. 6 (1) zdanie 1 a RODO). lub Nasze uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy dostawców zewnętrznych w zakresie reklamy bezpośredniej (art. 6 (1) zdanie 1 f RODO).

d) Usunięcie plików cookie
Mogą Państwo jednak odwiedzać naszą stronę internetową bez plików cookie. Zapobieganie powstawaniu nowych plików cookie i usuwanie już ustawionych plików cookie można osiągnąć za pomocą następujących środków:
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 (1) zdanie 1 a RODO), usuniemy Państwa dane po odwołaniu lub wyeliminowaniu celu, na który wyrazili Państwo zgodę ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie mogą Państwo skierować do administratora danych wymienionego w punkcie 1 w następujący sposób: ...
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 (1) zd. 1 RODO), sprzeciw można zgłosić w odniesieniu do wszystkich plików cookie lub tylko niektórych rodzajów plików cookie, wybierając *nie akceptuj plików cookie* w ustawieniach przeglądarki lub sprzeciw wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie tutaj . Zapisane już pliki cookie można usunąć poprzez usunięcie tymczasowych stron internetowych. Należy pamiętać, że nawet Państwa sprzeciw może zostać zapisany w pliku cookie. W przypadku usunięcia tego pliku cookie, należy ponownie zgłosić sprzeciw.
Pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe, jeśli wszystkie lub poszczególne pliki cookie zostały wyłączone dla Naszej strony internetowej.
Informacje na temat automatycznego usuwania plików cookie można znaleźć w instrukcjach producenta Państwa przeglądarki lub terminala:
Dodatkowe informacje na temat funkcjonalnych plików cookie i marketingowych plików cookie (typ 2 i typ 3) oraz ich indywidualnego usuwania wobec konkretnie wskazanych osób trzecich znajdują się poniżej.

e) Specjalne pliki cookie
Nasza strona internetowa wykorzystuje różne funkcjonalne i marketingowe pliki cookie, które zostały szczegółowo opisane poniżej.

a) Google: Aby poprawić komfort i jakość Naszych usług, na tej stronie internetowej aktywowane są następujące usługi internetowe firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google otrzymuje i przetwarza dane generowane przez użycie odpowiednich plików cookie na Naszej stronie internetowej.

(i) Google Analytics: Google Analytics wykorzystuje tymczasowe pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Zapisane dane dotyczące korzystania z Naszej strony internetowej, w tym Państwa adres IP ("Dane użytkowe") są zazwyczaj przekazywane do serwera w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane przez Google. Należy pamiętać, że na Naszych stronach internetowych Google Analytics został rozszerzony o kod "gat._anonymizeIp();", aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Poprzez aktywację anonimizacji IP na Naszej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.
Google wykorzysta wyżej wymienione informacje w naszym imieniu, aby ocenić Państwa korzystanie z Naszej strony internetowej, sporządzić raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej dla US oraz świadczyć na naszą rzecz dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google przekazuje te dane osobom trzecim tylko na podstawie przepisów ustawowych lub w ramach realizacji zamówień.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tych stron internetowych (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem.
Dalsze informacje na temat Google Analytics są dostępne pod tym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

(ii) Google Adwords: Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords, usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc. oraz śledzenia konwersji w kontekście Google AdWords. Google AdWords używa tymczasowego pliku cookie do śledzenia konwersji na Państwa terminalu (tzw. "conversion cookie"), gdy klikną Państwo na reklamę umieszczoną przez Google. Jeśli odwiedzą Państwo określone strony w Naszej witrynie, Google i My możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo na reklamę i zostali przekierowani na tę stronę. Informacje uzyskane za pośrednictwem plików cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Statystyki te informują nas o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę umieszczoną przez Google i zostali przekierowani na stronę internetową opatrzoną znacznikiem śledzenia konwersji.
Oprócz śledzenia konwersji wykorzystywana jest również funkcja remarketingu lub "podobnej grupy docelowej". Funkcja remarketingu wykorzystuje tymczasowy plik cookie, aby dotrzeć do użytkowników, którzy już odwiedzili Naszą witrynę. W ten sposób możemy również prezentować Nasze reklamy w innych witrynach sieci Display Network (patrz poniżej) użytkownikom tej witryny, którzy są już zainteresowani Naszymi produktami lub usługami. AdWords wykorzystuje również wyszukiwarkę kontekstową do określenia, jakie wspólne zainteresowania i cechy mieli użytkownicy Naszej witryny na podstawie zachowania użytkowników na stronach internetowych sieci reklamowej Google ("Display Network"). Na podstawie tych informacji AdWords znajdzie następnie nowych potencjalnych klientów w celach marketingowych, których zainteresowania i cechy są podobne do zainteresowań i cech użytkowników Naszej witryny. Remarketing ukierunkowany jest realizowany poprzez łączne wykorzystanie plików cookie, takich jak pliki cookie Google Analytics i pliki cookie Google DoubleClick, w przeglądarkach użytkowników strony internetowej.
Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, mogą Państwo sprzeciwić się temu wykorzystywaniu, uniemożliwiając instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki (opcja dezaktywacji) lub skorzystać z poniższego linku i zainstalować udostępnioną tam wtyczkę: www.google.com/settings/ads/plugin. Mogą Państwo również wyłączyć stosowanie plików cookie osób trzecich, odwiedzając stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem www.networkadvertising.org/choices/ i wdrażając tam opcję opt-out.
Ponadto informacje podane w odniesieniu do poprzedniego punktu "Google Analytics" dotyczą również Google Adwords.
Dalsze informacje na temat Google AdWords są dostępne pod adresem www.google.com/privacy/ads/ i www.google.de/policies/technologies/ads/.
Jeśli nie podano inaczej, okres ważności specjalnych plików cookie wynosi maksymalnie 90 dni.

Google Signals
Ta strona internetowa korzysta z Google Signals, usługi świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). 
Google Signals umożliwia nam lepsze zrozumienie sposobu interakcji użytkowników z naszą witryną na różnych urządzeniach poprzez raportowanie na różnych urządzeniach. Obejmuje to agregowanie informacji o korzystaniu z naszej witryny na różnych urządzeniach (np. komputerze stacjonarnym, smartfonie lub tablecie), aby dać nam całościowy obraz zachowań użytkowników.
Korzystanie z Google Signals opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji naszej strony internetowej i poprawie komfortu użytkowania.
Google wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia i oceny zebranych informacji. W tym procesie mogą być również gromadzone dane, takie jak adresy IP, identyfikatory użytkowników lub identyfikatory urządzeń. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Firma Google przystąpiła do porozumienia EU-US Privacy Shield Framework i w ten sposób gwarantuje, że wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych są również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.
Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jednak w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie.
Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
W przypadku dalszych pytań dotyczących korzystania z Google Signals na tej stronie, prosimy o kontakt.

Dostosuj ustawienia banerów cookie:

 

7. Wtyczki społecznościowe

Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych sieci społecznościowych, takich jak Facebook ("Social Plug-ins"). Funkcje przypisane do tych linków, w szczególności przesyłanie informacji i danych użytkownika, nie są aktywowane poprzez odwiedzenie Naszej strony internetowej, lecz poprzez kliknięcie na te linki. Po kliknięciu na te linki aktywowane są wtyczki odpowiednich sieci, a Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z ich serwerami.
Jeśli klikniesz na linki podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Twoje dane użytkownika mogą zostać przekazane do odpowiedniej sieci i przetworzone przez nią. Jeśli klikną Państwo na linki podczas wizyty na naszej stronie internetowej i jednocześnie są Państwo zalogowani w sieci poprzez swoje konto osobiste, informacja o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową może zostać przekazana do sieci i zapisana tam w związku z Państwa kontem. Aby zapobiec przyporządkowaniu do Państwa konta w odpowiedniej sieci, należy przed kliknięciem na link wylogować się z konta.
Cel i zakres gromadzenia danych w sieciach społecznościowych, jak również dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych w tych sieciach, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności, znajdą Państwo w polityce prywatności danej sieci. Za przetwarzanie danych, które rozpoczyna się od kliknięcia na link, odpowiada wyłącznie dana sieć społecznościowa. 

8. Prawo do odwołania i sprzeciwu

a) Prawo do odwołania zgody na ochronę danych osobowych
Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

b) Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 e lub f RODO (art. 21 (1) RODO). Odwołanie sprzeciwu nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.
W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić ważne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeśli Twoje dane osobowe są wykorzystywane do obsługi reklamy bezpośredniej, masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie (art. 21 (2) RODO).
W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych. Odwołanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.
Odwołanie i sprzeciw można skierować na dane kontaktowe administratora danych wymienione w punkcie 1. powyżej w dowolnym momencie listownie lub pocztą elektroniczną.

9. Dalsze prawa

a) Prawo do potwierdzenia
Użytkownik ma prawo zażądać od nas informacji, czy przetwarzamy jego dane osobowe.

b) Prawo do informacji
Mają Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili bezpłatnej informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych oraz ich kopii.
Mają Państwo również prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku mają Państwo prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazaniem danych.

c) Prawo do korekty
Mają Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Państwa dotyczą. Ma Pani/Pan również prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
RODO przewiduje prawo do usunięcia danych. W związku z tym mogą Państwo zażądać natychmiastowego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli zachodzi którykolwiek z następujących powodów i w zakresie, w jakim Przetwarzanie nie jest wymagane:

 • Dane osobowe zostały zebrane do takich celów lub w inny sposób przetworzone, do czego nie są już potrzebne.
 • Odwołujesz swoją zgodę, na której opierało się Przetwarzanie zgodnie z Art. 6 (1) a RODO lub Art. 9 (2) (a) RODO, a nie ma innej podstawy prawnej dla Przetwarzania.
 • Wnosisz sprzeciw wobec Przetwarzania w rozumieniu Art. 21 (1) RODO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione powody Przetwarzania.
 • Wnosisz sprzeciw wobec Przetwarzania w rozumieniu Art. 21 (2) RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego na podstawie Art. 8 (1) RODO.

e)    Prawo do ograniczenia Przetwarzania
Mają Państwo prawo żądać od nas ograniczenia Przetwarzania, jeżeli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

 • prawidłowość Państwa danych osobowych jest kwestionowana przez Państwa przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiasz usunięcia danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów Przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony jakichkolwiek roszczeń prawnych.
 • Wniosłeś sprzeciw wobec Przetwarzania na podstawie art. 21 (1) RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody przeważają nad tymi podanymi przez Państwa.

f)  Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do otrzymania dostarczonych przez niego danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Nas, pod warunkiem, że Przetwarzanie opiera się na zgodzie, która ma być udzielona zgodnie z Art. 6 (1) zdanie 1 a RODO lub na umowie zgodnie z Art. 6 (1) zdanie 1 b RODO, a dane są przetwarzane przy użyciu zautomatyzowanych środków, pod warunkiem, że Przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym lub odbywa się w ramach wykonywania władzy publicznej przekazanej administratorowi.
Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie możliwe i pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.

g) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Oprócz tych praw, mają Państwo prawo do składania skarg do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych (Nadrenia Północna-Westfalia: Nadrenia Północna-Westfalia Komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji, Düsseldorf ). 

10. Dostęp stron trzecich do Twoich danych osobowych

Dane są przetwarzane przez nas oraz, o ile nie wykluczyliśmy wyraźnie, przez dostawców usług przez nas upoważnionych oraz w przypadku Państwa odpowiedniej zgody lub dla wykonania ustalonych zobowiązań umownych przez strony trzecie oraz w przypadku danych pseudonimowanych również przez strony trzecie podlegające prawnie uzasadnionym interesom.
W pozostałych przypadkach strony trzecie nie mają dostępu do Waszych danych osobowych. Nie będziemy ich sprzedawać lub wykorzystywać w inny sposób. Będziemy przetwarzać dane wyłącznie na podstawie oficjalnych lub prawnych wymagań, a także, w przypadku prawnych wymagań w zakresie ujawniania, przesyłać je, zwłaszcza władzom państwowym. 

11. Informacja o przesłaniu danych do państwa trzeciego

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego nie będącego członkiem UE lub EOG, będzie to wykonywane jedynie wtedy, gdy Komisja Europejska zdecyduje, że takie państwo trzecie, terytorium lub kilka poszczególnych obszarów w tym państwie trzecim zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub odpowiednie lub stosowne gwarancje ochrony danych w znaczeniu art. 46 lub art. 47 lub art. 49 RODO.

12. Dzieci

Nie przetwarzamy danych osobowych osób, które nie ukończyły 16 lat. Jeśli dowiemy się, że takie informacje zostały nam przesłane bez zgody rodziców lub innych opiekunów, niezwłocznie je usuniemy. Postępując tak, polegamy na odpowiednich informacjach od Państwa, jako rodziców lub prawnych opiekunów.

13. Okres przechowywania, usuwanie, ograniczanie/blokowanie

Przetwarzamy Wasze dane osobowe jedynie przez okres potrzebny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli jest to przewidziane przez odpowiednie przepisy. Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub zakończy się okres przechowywania podany w odpowiednich przepisach, dane osobowe zostaną rutynowo usunięte lub ograniczone/zablokowane, zgodnie z przepisami. W przypadku stosunków umownych, zasady te mają odpowiednio zastosowanie do momentu upływu określonego prawem terminu.

14. Obowiązek dostarczenia danych

Podawanie Państwa danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub jest wynikiem ustaleń umownych (np. informacje o kontrahencie).
W celu zawarcia umowy może być konieczne podanie nam Państwa danych osobowych, które muszą zostać przez nas następnie przetworzone. Niedostarczenie nam danych osobowych może spowodować, że nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy.
Jeśli nie chcecie podawać danych osobowych w takich sytuacjach, możecie skontaktować się z administratorem podanym w sekcji 1 powyżej poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną. Wyjaśnimy dla każdego przypadku osobno czy podawanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i wskażemy konsekwencje niepodania danych osobowych.

15. Zmiany niniejszej polityki prywatności

Zawsze uaktualniamy niniejszą politykę prywatności. Dlatego też może okazać się konieczne dostosowanie tej polityki prywatności do zmieniających się warunków o istotnym lub ustawowym charakterze. Takie zmiany zostaną zaakceptowane w drodze korzystania z naszej strony.

16. Inspektor ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z Naszym inspektorem ochrony danych: 

Martin Braun sp. z o. o.
ul. Halinowo 7
87-700 Aleksandrów Kujawski
Inspektor ochrony danych
Tel.: +48 539-530-940
E-Mail: info(at)martinbraun.pl   

Copyright © 2023 Martin Braun-Gruppe